فروش فله زعفران مشهد

خرید فله زعفران مشهد در فصل های سرد سال صورت می پذیرد.
اواخر آذر فصل برداشت این گیاه با ارزش است.
زعفران این گیاه پر طرفدار در مناطق گرمسیری ایران مانند استان خراسان کشت می شود.
این گیاه دارای پیاز بوده و زمانی که فصل برداشتش فرا می رسد یک گل بنفش شش گلبرگی می دهد.
کشاورز باید زمان بندی دقیقی برای برداشت زعفران داشته باشد
زیرا زعفران هر روز صبح یک گل می دهد کشاورز رشته های آن را می چیند و دوباره این گیاه فردا یک گل دیگر می دهد.
این روند تا یک ماه ادامه دارد.