فروش فله زعفران خراسان رضوی

خرید فله زعفران خراسان رضوی برای خریداران از زمان برداشت این گیاه در پاییز تا کامل شدن برداشت ادامه دارد.
زعفران گیاهی از دسته پیاز داران است
که فصل های رشد آن پاییز و زمستان بوده
و در تابستان و بهار به استراحت می پردازد.
به همین خاطر از اواخر پاییز فصل برداشت این گیاه شروع می شود.
برداشت زعفران کار بسیار زمان بر و حساسی است
زیرا زعفران هر روز یک گل می دهد و تا آن گل برداشت نشود روز بعد گل جدید نخواهد داد.
این روند تا یک ماه به صورت پی در پی ادامه خواهد داشت.